ESAB 6013

Sản phẩm này lý tưởng cho tất cả các vị trí hàn ngoại trừ chiều dọc xuống. Ống hàn phẳng và ổn định dùng để cung cấp cho một hạt hàn bằng phẳng, loại bỏ xỉ dễ dàng. Khuyến cáo để hàn các loại thép cacbon thông thường.

Nhà Sản Xuất: ESAB